50aastat on vastu pidanud Rootsis paigaldatud fassaad
40protsenti väiksemad küttearved võrreldes eelneva olukorraga
300+korteriühistut on valinud krohvi asemel Marmoroci
26värvitooni mida annab vastavalt soovile kombineerida

Erek OÜ müügi- ja teenustingimused

Täname, et tunnete huvi meie toodete vastu. Meie toodete ostu ja paigalduse korral kehtivad käesolevad müügi- ja teenustingimused (“lepingutingimused”).

Müügitingimused

1.1 Toodete müüja on Erek OÜ, registrikood 10047942, asukoht Pae 1, Röa, Rapla vald, Raplamaa, tel. +372, 48 94 262, e-post erek@erek.ee, veebileht www.marmoroc.ee (“Erek” või “meie”).

1.2 Ostja on klient (“ostja”), kes tunneb huvi meie toodete vastu, sooritab nende ostu, tellib toote paigalduse.

1.3 Meie tooted on meie poolt müüdavad ja vahendatavad fassaadikattetooted ja kõik muud tooted, mille kohta on avaldatud teave meie veebilehel, esindustes ja toodete kataloogides.

1.4 Meie teenused on meie poolt toodete paigaldamiseks, hoolduseks ja transpordiks osutatavad või vahendatavad teenused, mis on nimetatud meie veebilehel ja müügiesindustes.

1.5 Meie toodete ja teenuste ostmine on võimalik meie müügiesindustest. Toodete müügilepingule kehtivad käesolevad müügilepingu üldtingimused (“müügitingimused”), mis on müügilepingu osaks. Müügileping on kehtiv kuni garantiiperioodi lõppemiseni.

1.6 Palun tutvuge meie toodete ostu sooritamisel lepingutingimustega, mis on avaldatud meie veebilehel. Juhul, kui klient ei esita meile müügilepingu kohta küsimusi, arvestame, et ta on lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõus. Juhul, kui kliendil ei ole võimalik lepingutingimustega tutvuda, ta ei saa nendest aru või ei ole nendega nõus, palume sellest enne ostu sooritamist või hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul pärast ostu sooritamist meile meie veebilehel olevatel kontaktidel teada anda.

  1. Päringud ja pakkumised

2.1 Meie toodete kohta on võimalik teavet saada meie müügiesindustest, veebilehelt ja e-kirja teel.

2.2 Vastame päringule esimesel võimalusel ja esitame toote pakkumise juhul, kui seda soovisite ja meil on võimalik pakkumine esitada.

2.3 Päringute vastuvõtmiseks ja neile vastamiseks peame töötlema isiku nime, kontaktandmeid ja elukoha andmeid (kui toode soovitakse paigaldada elamule või soovite tellida transporditeenust), mida ostjalt pakkumise esitamiseks küsime. Töötleme päringu saatja ja kliendi isikuandmeid üksnes päringutele vastamiseks, pakkumiste esitamiseks, lepingu täitmiseks ja teenuste osutamiseks vastavalt isikuandmete töötlemise teabele (p 9) ja veebilehel avaldatud privaatsuspoliitikale. Müügilepingu sõlmimisega nõustub ostja või ostjat esindav isik oma isikuandmete töötlemisega ulatuses, mis on meile vajalik lepingu täitmiseks ning lepingutingimustega ettenähtud tegevuste sooritamiseks.

  1. Teenuste tingimused

3.1 Juhul, kui ostja on tellinud meilt teenuseid (nt fassaadi paigalduse), kehtivad käesolevad teenuste tingimused. Näiteks, koos fassaadi paigaldamisega võib ostja tellida meilt ka vana fassaadi või muude süsteemide eemaldamise ja utiliseerimise.

3.2 Osutame teenuseid vastavalt toote paigalduse nõuetele ja headele ehitustavadele kokkulepitud tähtaja või harilikult sarnase töö tegemiseks kuluva aja jooksul. Paigaldusega saame alustada pärast toote valmimist ja paigalduse ostja poolt võimalikuks tegemist, kui ostja on tasunud kõik selleks hetkeks tasumisele kuuluvad maksed ja tasud.

3.3 Teenuse puudustest on ostja kohustatud teatama meile hiljemalt 14 päeva jooksul alates nende puuduste avastamisest. Kõrvaldame puudused, kui need on tekkinud meie tegevuse või tegevusetuse tulemusena esimesel võimalusel. Juhul, kui puuduste tekkimist on mõjutanud ka muud põhjused (nt olemasolev hoone, ostja enda transport vms), kõrvaldame puudused, kui vastav töö kuulub meie kompetentside hulka, võimaliku lisatasu eest ja vastavalt tööde järjekorrale.

3.4 Pärast töö (teenuse) ülevaatamist ostja poolt ning selle eest tasumist loetakse töö (teenus) vastuvõetuks, olenemata sellest, kas ostja on vastuvõtmist kirjalikult kinnitanud. Kui ostja tööd (teenust) vastu ei võta, on ta kohustatud teavitama meid selle põhjusest kirjalikult 14 päeva jooksul töö ülevaatamisest. Kui puudus ei takista asja kasutamist, loetakse töö (teenus) vastuvõetuks ning lepitakse kokku puuduse kõrvaldamises, kui see on põhjustatud meist.

3.5 Ostja on kohustatud tasuma teenuste eest vastavalt arvele ja pakkumisele.

  1. Toote ja/või teenuse üleandmine

4.1 Toote omandiõigus läheb ostjale üle pärast toote eest täielikku tasumist. Täielikuks tasumiseks loetakse tellimuse maksumust ja võimalike kõrvalkulude tasumist (p 4.6).

4.2 Toote juhusliku hävimise riisiko läheb meilt ostjale üle toote üleandmisel. Toode loetakse üleantuks selle väljaandmisest meie müügiesindustest või laost ning meie transpordi puhul saabumisel ostja poolt nimetatud aadressile.

4.3 Juhul, kui pakume ostjale toote transporti, mille puhul on tegemist üksnes meie poolt vahendatava teenusega, siis selle kvaliteedi ja tellimuse nõuetekohase täitmise eest me ei vastuta.

4.4 Tellitavad tooted anname ostjale üle esimesel võimalusel pärast nende valmimist või kätte saamist.

4.5 Toodete vastuvõtmisel ja ladustamisel on vajalik tutvuda kasutusjuhendiga, Kasutusjuhend on leitav veebilehel www.marmoroc.ee.

4.6 Ostja on kohustatud Toote vastu võtma ja/või Müüja laost välja viima hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates. Kui Ostja ei ole Toodet laost välja viinud või vastu võtnud kolmekümne päeva möödumisel Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates, on õigus müüjal nõuda Toote laos hoidmise kulude katteks 0,1% (null koma üks protsenti) Tellimuse hinnast iga päeva eest.

  1. Toote eest tasumine

5.1 Ostja on kohustatud toote eest tasuma vastavalt meie poolt väljastatud pakkumise või arve tingimustele ja pakkumisel või arvel märgitud tähtajaks. Meil on õigus nõuda ettemaksu tasumist. Kui toote eest on tasumata, võime keelduda selle üleandmisest.

5.2 Toote transpordi ja paigalduse eest tuleb tasuda eraldi, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

5.3 Tasumisega viivitamisel on ostja kohustatud tasuma viivist 0,1% tasumata summast päevas vastavalt meie poolt esitatud nõudele.

  1. Toote garantii

6.1 Tootel on tootjagarantii, kui see on koos vastava toote nimetusega märgitud veebilehel https://www.marmoroc.ee

6.2 Teenuste osas on kliendil pretensioonide esitamise õigus vastavalt seadusele.

  1. Müügilepingust taganemine, lepingu muutmine ja lõpetamine

7.1 Meil on õigus müügi- ja paigalduslepingust taganeda, kui ostja on viivitanud toote või selle paigalduse eest tasumisega üle 30 (kolmekümne) päeva. Nimetatud juhul on ostja kohustatud toote meile tagastama ning selle kohustuse täitmata jätmisel on meil õigus toode endale jätta või üle võtta.

7.2 Lepingu muutmine on võimalik poolte kirjalikul kokkuleppel.

7.3 Leping lõpeb mõlemapoolse täitmisega. Pool võib lepingu erakorraliselt ülesöelda, kui teine pool ei täida lepingut ning eelnevalt on määratud vähemalt püsival andmekandjal täiendav tähtaeg lepingu täitmiseks. Kui ostja lepingukohaselt toote või teenuse eest ei tasu, on Erek OÜ-l õigus leping üles öelda, toode tagasi nõuda või jätta teenus osutamata.

  1. Lahkarvamuste lahendamine

8.1 Ostjal on õigus pöörduda pretensioonide korral meie poole kirjalikult e-posti aadressil erek@erek.ee. Teatame ostjale, millal pretensioon läbi vaadatakse ning anname nimetatud tähtajaks ostjale vastuse.

8.2 Lahkarvamused lahendatakse heas usus läbirääkimiste teel.

8.3 Juhul, kui vaidlusi ei ole võimalik rahumeelselt lahendada, on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni (www.tarbijakaitseamet.ee) või kohtu (www.kohus.ee) poole.

8.4 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

  1. Teave isikuandmete töötlemise kohta

9.1 Isikuandmete töötleja on Erek OÜ.

9.2 Isikuandmete töötlemise eesmärk: töötleme isikuandmeid selleks, et müüa ja vahendada klientidele tooteid ja teenuseid.

9.3 Isikuandmete kogumisel piirdume vähimaga. Töötleme isikuandmeid lepingu täitmiseks ja isiku nõusoleku alusel. Pärast lepingu lõppemist töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel. Töötleme isikuandmeid ka klienditeeninduse kvaliteedi hindamiseks, turunduspakkumiste tegemiseks ja statistilisteks analüüsideks.

9.4 Isikuandmete allikad: isikuandmeid saame ainult otse kliendilt

9.5 Kliendi õigused: saada infot, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleme, nõuda isikuandmete parandamist ja ajakohastamist, nõuda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, otseturunduspakkumiste esitamiseks antud nõusolek tagasi võtta, nõuda, et tema suhtes ei tehtaks automatiseeritud andmetöötlusel põhinevaid otsuseid, saada muud õigusaktidega ettenähtud teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

9.6 Hoiame isikuandmeid konfidentsiaalsena.

9.7 Avaldame isikuandmeid õigusaktidega ettenähtud juhtudel (nt uurimisorganitele).

9.8 Kliendi nõusolekul ja taotlusel edastame isikuandmeid kolmandale isikule – teenusepakkujale teenuste osutamiseks (nt transpordi ja paigaldusteenus jms) ning tootjale ja toodete vahendajale.

9.9 Edastame isikuandmeid volitatud töötlejatele, koostööpartneritele, audiitorile, õigusteenusepakkujale jms

9.10 Säilitame isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu lõppemiseni ja pärast seda seni kuni lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.

Erek OÜ

Kehtib alates 05.06.2023

Võta ühendust